Nigdy nie mów nigdy. Okoliczniki czasu c.d. #54

Aktualizacja 24 lipca 2021 przez Simple-English

Mam nadzieję, że Twoje siły są już zregenerowane na wyzwania nowego tygodnia. Dzisiaj kontynuuję akcję pod tytułem “Okoliczniki czasu i ich miejsce w zdaniu”. Przedstawię te, które są odpowiednie dla danego czasu. Mianowicie dla Past Simple, Past Continuous oraz Present Perfect.

Reklama


Past Simple

Okoliczniki czasu występujące zwykle zaraz na początku zdania, po podmiocie, bądź jako dopełnienie:

yesterday wczoraj

Yesterday, all my friends returned form holidays. Wczoraj, wszysy moi przyjaciele wrócili z wakacji.

I washed my car yesterday. Umyłem mój samochód wczoraj.

_
last week (year)

We went on an interesting trip last week. W zeszłym tygodniu pojechaliśmy na interesującą wycieczkę.

Last year there was nothing but pile of rubbish. Now it is the most famous place in the city. W zeszłym roku nie było tu niczego tylko kupa gruzu. Teraz to najsłynniejsze miejsce w mieście.

“The most famous” – najsłynniesze/szy/sza. Dowiedz się więcej o stopniowaniu przymiotników.

_

five days ago pięć dni temu

Five days ago I won the lottery. Pięć dni temu wygrałem w loterii.

It happened five days ago. To się stało pięć dni temu.

_

in 1977 w 1977 (w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym siódmym)

He was born in 1977. Urodził się w 1977.

May 2003 was the most important in my life. Maj 2003 był najważniejszy w moim życiu.

Poznaj liczebniki angielskie.

_

at last w końcu

At last she decided to return. W końcu zdecydowała się wrócić.

He was glad at last. Był w końcu zadowolony.

Okoliczniki czasu występujące zwykle na początku zdania lub zaraz po podmiocie:

then wtedy, następnie

Then she started to cry. Wtedy zaczęła płakać.

_

next nastęnie, zaraz potem

Next he turned the left. Zaraz potem skręcił w lewo.

_

finally w końcu

Finally, we needed to buy a new house. W końcu musieliśmy kupić nowy dom.

More people were finally invited to the party. W końcu więcej osób zostało zaproszonych na imprezę.

Dowiedz się podstawowych informacji na temat czasu Past Simple.

 

Past Continuous

Okoliczniki czasu występujące zwykle zaraz na początku zdania, bądź jako dopełnienie:

those days wtedy

Those days it was raining for two weeks 24 hours per day. Wtedy padało przez dwa tygodnie 24 godziny na dobę.

She was smiling more often those days. Uśmiechała się wtedy (w tamte dni) częściej.

_

then wtedy

When I came in he was singing then. Kiedy wszedłem wtedy on śpiewał.

Then we were thinking we are unbreakable. We were thinking right. Myśleliśmy, że jesteśmy niezniszczalni. Nie myliliśmy się (dosłownie: Myśleliśmy dobrze, prawidłowo).

“Break” + przyrostek + przedrostek = “Un-break-able” – Niezniszczalny.
Dowiedz się jak tworzyć nowe słowa przez przyrostki.

Dowiedz się jak tworzyć nowe słowa przez przedrostki.

_

at that time wtedy

At that time people were behaving different. Wtedy ludzie zachowywali się inaczej.

“to behave” – zachowywać się.

_

yesterday at 7:00 wczoraj o 7:00

Yesterday at 7:00 they were leaving the house when something strange happened. Wczoraj o 7:00 wychodzili z domu, kiedy stało się coś dziwnego.

Everything was beginning to clear up yesterday at 7:00. Wszystko zaczęło się klarować (wyjaśniać) wczoraj o 7:00.

Dowiedz się podstawowych informacji na temat czasu Past Continuous.

Present Perfect

Okoliczniki czasu występujące zwykle zaraz na początku zdania, po podmiocie, bądź jako dopełnienie:

recently ostatnio

Recently he has started to write a new novel. Ostatnio zaczął pisać nową powieść.

She recently has lost some weight. Ostatnio straciła na wadze.

She has discovered new facts recently. Ostatnio odkryła nowe fakty.

_

lately ostatnio, ostatnimi czasy

He has noticed she looks better lately. Ostatnio zauważył, że wygląda lepiej.

Lately the queen has been ill. Ostanio królowa choruje.

I’am pleased that lately we have managed to resolve the puzzle. Jestem zadowolony, że ostatnio udało nam się rozwiązać tą zagadkę.

Okoliczniki czasu występujące zwykle zaraz po podmiocie:

just dopiero

They just have bouhgt the car. Dopiero co kupili samochód.

_

never nigdy

She has never seen me before. Wcześniej mnie nie widziała.

_

ever kiedyś, kiedykolwiek

Have you ever moved to the other place? Czy kiedykolwiek przeprowadzałeś się w inne miejsce?

This is the first ever this experiment has taken place. To jest po raz pierwszy kiedy ten eksperyment miał miejsce.

_

always zawsze

I have been always amazed with her flexibility. Zawsze dziwiła mnie jej elastyczność.

Okoliczniki czasu występujące zwykle po podmiocie, bądź jako dopełnienie:

already już

I have already made my mind. Już podjąłem decyzję.

Okoliczniki czasu występujące zwykle zaraz na początku zdania bądź jako dopełnienie:

so far do tej pory

So far there have been only a few men who reached the highest podium so many times. Jak do tej pory było tylko kilku ludzi, którzy osiągnęli najwyższe podium tyle razy.

I have stayed in dozens of hotels so far. Zatrzymywałem się w tuzinach hoteli jak do tej pory.

Okoliczniki czasu występujące zwykle jako dopełnienie:

before przedtem, wcześniej

You have never seen her before. Nie widziałeś jej wcześniej.

I have known her before. Znałem ją wcześniej.

_

yet jeszcze, już

Have you done your homework yet? Odrobiłeś (dosł. zrobiłeś) już pracę domową?

No, I haven’t done it yet. Jeszcze tego nie zrobiłem.

“Yet” w zależności od kontekstu ma jak widzisz różne znaczenia. Może znaczyć “już” albo “jeszcze” i występuje zwykle w pytaniach lub przeczeniach.

_

for a year (month) przez rok (miesiąc)

The dog has stood there for a year. Pies stał tam przez rok.

_

since 2010 (last Monday) od 2010 (od ostatniego poniedziałku)

We have had great support since 2010. Mamy wielkie wsparcie od 2010.

_

up to now dotąd

I have not been disappointed with your attitude up to now. Jak dotąd nie jestem rozczarowany twoją postawą.

Dowiedz się podstawowych informacji na temat czasu Present perfect.
Zobacz pierwszy wpis odnośnie okoliczników czasu.

Reklama


Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam