Dlaczego Wielkanoc to Easter i święta jak żadne inne [story] #92

pochodzenie easter

Aktualizacja 1 maja 2022 przez Simple-English

Dzisiaj Paulo Coelho pomoże nam nieco poznać i potrenować angielski. I właśnie w Wielkanoc – Easter, zdaje się być na czasie jego krótkie opowiadanie. Pochodzenie Easter też za chwilę przestanie być zagadką. Jaką tajemnicę kryje nazwa tego tego święta? Dowiesz się z wpisu.?

Pochodzenie Easter i germańskie początki

Pochodzenie słowa Easter ma swoje początki w językach germańskich. Jego korzenie w angielskim pojawiają się już nawet przed rokiem 899 – brzmiało ono wtedy Eastre. I tutaj może zaskoczenie, bo w pierwszej linii wywodzi się od imienia germańskiej bogini Eastre lub Eostre w innych germańskich dialektach, której to święto obchodzono właśnie podczas równonocy wiosennej, od której dzień stawał się już dłuższy i wygrywał z mrokiem nocy. Staroangielskie Eastre ostatecznie wywodzi się od East – wschód, wskazując, że odnosi się ono do bogini świtu – romańskiej bogini Aurory i greckiej bogini Eos…

East – wschód – kierunek geograficzny
Dawn – brzask, świt (rozpoczęcie dnia)

I to może nie przypadek, że w polskim mówiąc wschód mamy na myśli wschód, jako kierunek geograficzny i wschód np. słońca – sun rise… W angielskim, którego używamy dzisiaj East, to wyłącznie wyraz związany z kierunkiem geograficznym.

Hmm… Święto katolickie, które korzenie miało wspólne z nie do końca katolickim obrzędami. Chociaż tak, jak dzisiaj w Wielkanoc, świętowano narodziny nowego życia i zwycięstwo nad ciemnością.

Tutaj już kolejny raz, kiedy widzimy, jak język (i kultura) angielska ściśle powiązana jest z germańską i romańską. Pierwszy raz był wtedy, kiedy mówiliśmy o pochodzeniu dni tygodnia i miesięcy, drugi i myślę, że nie ostatni raz, to teraz, kiedy dowiadujemy się o pochodzeniu słowa Easter. ?

Wróćmy do czasów teraźniejszych. Mamy Wielkanoc 2020. Czas na opowiadanie, które ściśle łączy się z alfabetem.

Najpierw całość po angielsku z nagraniem dźwiękowym. Później podzielimy to krótkie opowiadanie na części i postaramy wychwycić kilka wartościowych słów i zwrotów.

Opowiadanie wielkanocne – Paulo Coelho

Dla ułatwienia w lewej kolumnie po angielsku w prawej moje polskie tłumaczenie tekstu.

Nagranie całości w celach edukacyjnych

“Ah, faith is still alive in the human heart,” said the priest to himself when he saw his church packed with workers from one of Rio de Janeiro’s poorest districts, all gathered that Sunday with but one aim: to celebrate Easter service. He felt very pleased and, with great solemnity, he walked over to the altar. Then he heard a voice saying:

„Ach, wiara jest wciąż żywa w człowieczym sercu” – powiedział do siebie ksiądz, na widok kościoła wypełnionego robotnikami jednej z najbiedniejszych dzielnic Rio de Janeiro, wszyscy zgromadzili się tej niedzieli w jednym celu: uczestniczyć w rezurekcji. Ksiądz był uradowany i uroczyście szedł do głównego ołtarza. Usłyszał wtedy głos mówiący:

“A, B, C, D…”

“A, B, C, D…”

It sounded like a child’s voice, and it was spoiling the solemnity of the
moment. Those present also looked about them, feeling rather annoyed. But the voice continued:

Brzmiał, jak głos dziecka i psuł całą powagę tej chwili. Obecni patrzyli po sobie, czując raczej zdenerwowanie. Głos jednak kontynuował:

“A, B, C, D…”

“A, B, C, D…”

“Stop that at once,” said the priest.


The child seemed to emerge as if from a trance. He glanced fearfully around at the other people and blushed scarlet with embarrassment.


“What are you doing? Can’t you see you’re disturbing our prayers?” The child bowed his head, and tears rolled down his cheeks. “Where’s your mother? said the priest. “Didn’t she teach you how to follow Mass?”

“Przestań natychmiast” – powiedział ksiądz.

Dziecko zdawało wyłaniać się jak z transu. Spojrzał ze strachem na innych ludzi, a jego twarz pokryła się rumieńcem wstydu.


„Co robisz? Nie widzisz, że przeszkadzasz nam w modlitwach?” Dziecko opuściło głowę, a po jego policzkach popłynęły łzy. „Gdzie jest twoja matka?” powiedział ksiądz. „Nie nauczyła cię, jak uczestniczyć we Mszy?”

Still with his head bowed, the child answered: “I’m sorry, Father, but I never learned how to pray. I grew up in the streets, with no father or mother. Today is Easter Sunday, and I felt I needed to talk to God. Since I don’t know what language He speaks, I’m just repeating the letters of the alphabet that I know. I thought that, up there, He could join the letters together to create words and phrases that were pleasing to Him.” The child stood up. “I’ll leave,” he said. “I don’t want to disturb people who know how to speak to God properly.”


“Come with me,” said the priest.

Ciągle ze spuszczoną głową, dziecko odpowiedziało: „Przepraszam, Ojcze, ale nigdy nie nauczyłem się modlić. Wychowała mnie ulica, bez ojca i matki. Dzisiaj jest Niedziela Wielkanocna i poczułem, że muszę porozmawiać z Bogiem. Ponieważ nie znam języka, w którym On mówi, po prostu powtarzam litery alfabetu, które znam. Pomyślałem, że tam na górze, On mógłby połączyć litery razem, by stworzyć słowa i zdania, które Mu się spodobają.” Dzieciak wstał. „Pójdę sobie” – powiedział. „Nie chcę przeszkadzać ludziom, którzy wiedzą, jak poprawnie rozmawiać z Bogiem”.

„Chodź ze mną” – powiedział ksiądz.

He took the child by the hand and led him up to the altar. Then he addressed the congregation.

“Today, before Mass, we are going to say a special prayer. We are going to allow God to write what He wants to hear. Each letter will correspond to a time in the past year when we managed to do a good deed, to fight bravely to make a dream come true or simply to say a wordless prayer. And we will ask Him to put the letters of our lives in order. Let’s hope these letters allow Him to create words and phrases that please Him.”

Wziął dziecko za rękę i podprowadził do ołtarza. Później zwrócił się do wiernych.

„Dzisiaj, przed Mszą, zmówimy specjalną modlitwę. Pozwolimy Bogu napisać, to co chce usłyszeć. Każda litera będzie odpowiadała chwili z minionego roku, kiedy to udało nam się spełnić dobry uczynek, aby odważnie walczyć i spełniać marzenia lub po prostu modliliśmy się bez słów. I będziemy Go prosić, aby uporządkował litery naszego życia. I pokładajmy nadzieję, że litery te pozwolą mu stworzyć słowa i zdania, które Mu się spodobają.”

With his eyes tightly closed, the priest began reciting the alphabet. And soon the whole church was saying:

Z mocno zamkniętymi oczami ksiądz zaczął recytować alfabet. A już za chwilę cały kościół mówił:

“A, B, C, D…”

“A, B, C, D…”

Znajdźmy ważniejsze słowa i zwroty

Wybrałem te według mnie ważniejsze słowa, ale jeżeli masz chęć, to weź słownik i tłumacz po swojemu pozostałe. Praca, którą włożysz w takie tłumaczenie na pewno się opłaci.

1. “Ah, faith is still alive in the human heart,” said the priest to himself when he saw his church packed with workers from one of Rio de Janeiro’s poorest districts, all gathered that Sunday with but one aim: to celebrate Easter service. He felt very pleased and, with great solemnity, he walked over to the altar. Then he heard a voice saying: A, B, C, D…

Still alive – ciągle żywy,

said to himself – powiedział do siebie,

packed with sth. – upakowany with (tutaj czymś),

with but one aim – tylko w jednym celu.

Przyzwyczailiśmy się, że but oznacza „ale”, w tym przypadku jednak znaczy: tylko.

Very pleased – bardzo zadowolony,

walked over – podszedł – to frejzal w czasie przeszłym – zobacz inne mu podobne.

2. It sounded like a child’s voice, and it was spoiling the solemnity of the
moment. Those present also looked about them, feeling rather annoyed. But the voice continued:
“A, B, C, D…”

Poniżej mamy trzy czasowniki w czasie przeszłym, które tworzymy w bardzo prosty sposób. Spróbuj znaleźć prawidłowość:

sounded like – brzmiało jak,

looked about = looked arround – co znaczy rozejrzał się (dookoła),

annoyed – zdenerwowany.

Tak, chodzi o końcówkę –ed. Zobacz więcej, jak tworzyć czas przeszły prosty.

3. “Stop that at once,” said the priest.

At once – w tym momencie, od razu.

4. The child seemed to emerge as if from a trance. He glanced fearfully around at the other people and blushed scarlet with embarrassment.

seemed to – zdawał się (coś robić – w tekście zdawał się wyłaniać),

blushed scarlet with embarrassment – zarumienił się szkarłatem z zażenowania/zawstydzenia.

5. What are you doing? Can’t you see you’re disturbing our prayers?” The child bowed his head, and tears rolled down his cheeks. “Where’s your mother? said the priest. “Didn’t she teach you how to follow Mass?”

What are you doing? – to pytanie w czasie teraźniejszym ciągłym, charakteryzuje się tym, że do czasownika (tutaj do – robić), dokładamy końcówkę –ing, który w tym przypadku mówi nam, że mamy do czynienia właśnie z tym czasem. Więcej o Present continuous znajdziesz w osobnym wpisie.

tears rolled down his cheeksroll znaczy „toczyć się”, ale w tym przypadku znaczy: spływać – dodatkowo mamy tutaj down, które mówi o kierunku spływania: w dół (jego policzków).

his – jego – to jeden z zaimków osobowych.

cheeks – to policzki – liczba mnoga od cheek – zobacz, jak łatwo ją stworzysz.

how to follow – jak podążać, również śledzić np. kogoś.

6. Still with his head bowed, the child answered: “I’m sorry, Father, but I never learned how to pray. I grew up in the streets, with no father or mother. Today is Easter Sunday, and I felt I needed to talk to God. Since I don’t know what language He speaks, I’m just repeating the letters of the alphabet that I know. I thought that, up there, He could join the letters together to create words and phrases that were pleasing to Him.” The child stood up. “I’ll leave,” he said. “I don’t want to disturb people who know how to speak to God properly.”

Since I don’t knowsince znaczy tutaj – ponieważ: ponieważ nie wiem,

join the letters togetherjoin – łączyć (tutaj razem litery, ale można łączyć wszystko to, co łączymy, gdy używamy tego słowa po polsku),

create words and phrases – tworzyć słowa i zdania (frazy),

to disturb – przeszkadzać,

to speak properly – mówić poprawnie – properly – przysłówek od przymiotnika proper – właściwy, poprawny, odpowiedni. Zobacz, jak tworzymy przysłówki w osobnym wpisie.

A pamiętacie płyn do czyszczenia, który w nazwie ma dwie rzeczy:

Mr. który jest skrótem od mister – pan – o skrótach więcej tutaj. I słowo klucz: Proper, które to słowo, jest tym samym, co powyżej. I tak pojawia się nazwa – polski odpowiednik: „Pan Właściwy”. Tak lepiej zapamiętujemy, bo takich przykładów na co dzień mamy mnóstwo – czytaj: rośnie baza słów, które poznajesz. Co znaczy, że liczba, które należy poznać ciągle maleje!

7. Come with me,” said the priest.

Come with me – chodź ze mną.

8. He took the child by the hand and led him up to the altar. Then he addressed the congregation.

He took the child by the hand – wziął dziecko za rękę by the hand.

9. “Today, before Mass, we are going to say a special prayer. We are going to allow God to write what He wants to hear. Each letter will correspond to a time in the past year when we managed to do a good deed, to fight bravely to make a dream come true or simply to say a wordless prayer. And we will ask Him to put the letters of our lives in order. Let’s hope these letters allow Him to create words and phrases that please Him.”

We are going to – to konstrukcja z going to, która oznacza zamiar wykonania czegoś – w tym przypadku – say a prayer – zmówienia (dosł. mówienia) modlitwy.

allow to– pozwalać (komuś na coś)

will correspond – będzie odpowiadać – tutaj słowo will, to czasownik posiłkowy, który pozwala nam tworzyć czas przyszły. Więcej o tym czasie w osobnym wpisie.

we managed to do – udało nam się zrobić

wordless – to słowo stworzone jest z dwóch słów word+less – cichy – less to też przyrostek, który mówi o braku czegoś o przyrostkach, tym i innych w osobnym poście.

in order – uporządkowany – od order – porządek.

10. With his eyes tightly closed, the priest began reciting the alphabet. And soon the whole church was saying: “A, B, C, D…”

tightly closed – ciasno/szczelnie zamknięte

and soon… – i wkrótce/ a wkrótce… – przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że and znaczy „i”, ale w zależności od kontekstu czasami znaczy „a”. Jak widzisz po polsku akurat tutaj pasują oba słowa.

W oryginale (i w trzech innych językach) znajdziesz to opowiadanie na stronie Paulo Coelho.

Pochodzenie Easter: podsumowanie

Jak się okazuje dzięki alfabetowi nie tylko możemy składać słowa w wyrazy i wyrazy w zdania. Tak, zdaje się, że na nowo odkryliśmy Amerykę… ? Jeżeli podoba Ci się takie odkrywanie Ameryki, to zapraszam Cię w rejs po angielskim. P.S. Nie umawiałem się na to z Paulo Coelho, kiedy powstawał ten artykuł.

Happy Easter! #zostanwdomu #stayhome #Easter2020

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Sprawdź folder spam